Laaste opgedateer: July 12, 2022

Lees hierdie bepalings en voorwaardes noukeurig voordat u ons diens gebruik.

Interpretasie en definisies

Interpretasie

Die woorde waarvan die eerste letter hoofletters het, het betekenisse wat onder die volgende voorwaardes omskryf word.

Die volgende definisies het dieselfde betekenis, ongeag of hulle in enkelvoud of in die meervoud voorkom.

Definisies

Vir die doeleindes van hierdie bepalings en voorwaardes:

  • affiliate beteken 'n entiteit wat beheer, beheer word deur of onder gemeenskaplike beheer is met 'n party, waar 'beheer' beteken eienaarskap van 50% of meer van die aandele, ekwiteitsbelang of ander effekte wat stemgeregtig is vir die verkiesing van direkteure of ander bestuursowerhede.
  • maatskappy (hierna verwys as "die maatskappy", "ons", "ons" of "ons") csgo-betsorg.
  • Land verwys na: New York, Verenigde State
  • Toestel beteken enige toestel wat toegang tot die diens het, soos 'n rekenaar, 'n selfoon of 'n digitale tablet.
  • Diens verwys na die webwerf.
  • Terme en voorwaardes (ook bekend as "bepalings") beteken hierdie bepalings en voorwaardes wat die volledige ooreenkoms tussen u en die maatskappy vorm rakende die gebruik van die diens.
  • Dienspartye van sosiale media beteken enige dienste of inhoud (insluitend data, inligting, produkte of dienste) wat deur 'n derde party gelewer word wat deur die diens vertoon, ingesluit of beskikbaar gestel kan word.
  • webwerf verwys na csgo-bets.org, toeganklik vanaf https://csgo-bets.org
  • jy beteken die individu wat toegang tot die Diens verkry of gebruik, of die maatskappy, of 'n ander regsentiteit namens wie sodanige individu toegang tot die Diens verkry of gebruik, soos van toepassing.

erkenning

Dit is die bepalings en voorwaardes rakende die gebruik van hierdie diens en die ooreenkoms wat tussen u en die onderneming werk. Hierdie bepalings en voorwaardes bevat die regte en verpligtinge van alle gebruikers rakende die gebruik van die diens.

U toegang tot en gebruik van die diens word bepaal deur u aanvaarding en nakoming van hierdie bepalings en voorwaardes. Hierdie bepalings en voorwaardes is van toepassing op alle besoekers, gebruikers en ander wat toegang tot die diens verkry of gebruik.

Deur toegang tot die Diens te verkry of dit te gebruik, stem u in tot die bepalings en voorwaardes. As u nie met 'n deel van hierdie bepalings en voorwaardes saamstem nie, mag u nie toegang tot die diens verkry nie.

U verklaar dat u ouer as 18 is. Die maatskappy mag nie die jonger as 18 jaar gebruik om die diens te gebruik nie.

U toegang tot en gebruik van die diens is ook onderhewig aan u aanvaarding en nakoming van die privaatheidsbeleid van die onderneming. Ons privaatheidsbeleid beskryf ons beleid en prosedures rakende die versameling, gebruik en openbaarmaking van u persoonlike inligting wanneer u die toepassing of die webwerf gebruik en u vertel van u privaatheidsregte en hoe die wet u beskerm. Lees asseblief ons privaatheidsbeleid sorgvuldig voordat u ons diens gebruik.

Skakels na ander webwerwe

Ons diens kan skakels na derdeparty-webwerwe of -dienste bevat wat nie deur die maatskappy besit of beheer word nie.

Die maatskappy het geen beheer oor en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud, privaatheidsbeleide of praktyke van enige derdeparty-webwerwe of -dienste nie. U erken en aanvaar verder dat die maatskappy nie direk of indirek verantwoordelik of aanspreeklik sal wees vir enige skade of verlies wat veroorsaak word of na bewering veroorsaak is deur of in verband met die gebruik of afhanklikheid van sodanige inhoud, goedere of dienste wat beskikbaar is op of deur middel van sulke webwerwe of dienste.

Ons raai u ten sterkste aan om die bepalings en voorwaardes en privaatheidsbeleid van enige derdeparty-webwerwe of -dienste wat u besoek, te lees.

beëindiging

Ons kan u toegang onmiddellik beëindig of opskort, sonder vooraf kennisgewing of aanspreeklikheid, om welke rede ook al, insluitend sonder beperking indien u hierdie bepalings en voorwaardes oortree.

By beëindiging sal u reg om die diens te gebruik onmiddellik ophou.

Beperking van aanspreeklikheid

Ondanks enige skade wat U mag opdoen, is die hele aanspreeklikheid van die Maatskappy en enige van sy verskaffers kragtens enige bepaling van hierdie Voorwaardes en u eksklusiewe remedie vir al die voorafgaande beperk tot die bedrag wat u deur die Diens of 100 USD betaal. as u niks deur die diens gekoop het nie.

Die maatskappy of sy verskaffers sal in geen geval aanspreeklik gehou word vir enige spesiale, toevallige, indirekte of gevolglike skade (met inbegrip van, maar nie beperk nie tot, skade vir verlies aan winste, verlies van data of ander inligting, vir bedryfsonderbrekings, vir persoonlike beserings, verlies aan privaatheid wat voortspruit uit of op enige manier verband hou met die gebruik of onvermoë om die Diens te gebruik, sagteware van derdepartye en / of hardeware van derde partye wat saam met die Diens gebruik word, of andersins in verband met enige bepaling van hierdie Voorwaardes), selfs al is die maatskappy of 'n verskaffer in kennis gestel van die moontlikheid van sodanige skade en selfs as die remedie nie sy wesenlike doel misluk nie.

Sommige state laat nie die implisiete waarborge of beperking van aanspreeklikheid vir toevallige of gevolglike skade toe nie, wat beteken dat sommige van die bogenoemde beperkings moontlik nie van toepassing is nie. In hierdie state sal die aanspreeklikheid van elke party beperk word tot die grootste mate deur die wet toegelaat.

'AS IS' en 'AS BESKIKBAAR' Disclaimer

Die diens word aan u gelewer "AS IS" en "AS BESKIKBAAR" en met alle foute en gebreke sonder enige waarborg. Tot die maksimum mate toegelaat onder die toepaslike wetgewing, weier die Maatskappy namens hom en namens sy Filiale en sy en hul onderskeie lisensiegewers en diensverskaffers uitdruklik alle waarborge, hetsy uitdruklik, stilswyend, wettig of andersins, met betrekking tot die Diens, met inbegrip van alle geïmpliseerde waarborge vir verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, titel en nie-inbreukmaking, en waarborge wat kan ontstaan ​​as gevolg van handel, verloop, gebruik of handelspraktyk. Sonder beperking tot die voorafgaande, bied die maatskappy geen waarborg of verbintenis nie, en gee geen voorstelling van enige aard dat die diens aan u vereistes sal voldoen nie, enige beoogde resultate behaal, versoenbaar is of werk met enige ander sagteware, toepassings, stelsels of dienste, bedryf sonder onderbreking, aan enige prestasie- of betroubaarheidstandaarde voldoen of foutvry wees of dat enige foute of gebreke reggestel kan word of sal word.

Sonder om die voorafgaande te beperk, lewer nie die maatskappy of enige van die ondernemings 'n voorstelling of waarborg van enige aard, uitdruklik of stilswyend nie: (i) met betrekking tot die werking of beskikbaarheid van die diens, of die inligting, inhoud en materiaal of produkte daarop ingesluit; (ii) dat die diens ononderbroke of foutloos sal wees; (iii) met betrekking tot die akkuraatheid, betroubaarheid of geldeenheid van enige inligting of inhoud wat deur die Diens verskaf word; of (iv) dat die diens, sy bedieners, die inhoud of e-posse wat van of namens die maatskappy gestuur word, vry is van virusse, skrifte, trojaanse perde, wurms, wanware, tydbomme of ander skadelike komponente.

Sommige jurisdiksies laat nie toe dat sekere soorte waarborge of beperkings op toepaslike statutêre regte van 'n verbruiker uitgesluit word nie, en sommige of al die bogenoemde uitsluitings en beperkings is moontlik nie op u van toepassing nie. Maar in so 'n geval word die uitsluitings en beperkings wat in hierdie afdeling uiteengesit word, tot die grootste mate toegepas volgens die toepaslike wetgewing.

wet

Hierdie bepalings en u gebruik van die diens, met die uitsondering van die botsings van wetlike reëls, is bepalend vir die land se wette. U gebruik van die aansoek kan ook onderworpe wees aan ander plaaslike, staats-, nasionale of internasionale wette.

Geskilbeslegting

As u enige kommer of dispuut het oor die diens, stem u in om eers die dispuut informeel op te los deur die maatskappy te kontak.

Vir gebruikers van die Europese Unie (EU)

As u 'n verbruiker van die Europese Unie is, sal u voordeel trek uit enige verpligte bepalings van die wet van die land waarin u woon.

Wetlike nakoming van die Verenigde State

U verklaar en waarborg dat (i) u nie geleë is in 'n land wat onderworpe is aan die embargo van die Amerikaanse regering nie, of wat deur die Amerikaanse regering aangewys is as 'n 'terroriste-ondersteunende' land, en (ii) u nie is nie gelys op 'n lys van die Amerikaanse regering van verbode of beperkte partye.

Verdeelbaarheid en kwytskelding

Onscheidbaarheid

As enige bepaling van hierdie bepalings as onafdwingbaar of ongeldig geag word, sal sodanige bepaling verander en geïnterpreteer word om die doelstellings van sodanige bepaling tot die grootste mate onder toepaslike wetgewing te verwesenlik, en die oorblywende bepalings sal voortgaan met volle werking.

kwytskelding

Behalwe soos hierin uiteengesit, sal die versuim om 'n reg uit te oefen of die nakoming van 'n verpligting kragtens hierdie voorwaardes te vereis, geen invloed hê op die vermoë van 'n party om sodanige reg uit te oefen of sodanige prestasie te eniger tyd te vereis nie; van enige daaropvolgende oortreding.

Vertaling interpretasie

Hierdie bepalings en voorwaardes is moontlik vertaal as ons dit aan u beskikbaar gestel het op ons diens. U stem saam dat die oorspronklike Engelse teks sal geld in die geval van 'n dispuut.

Wysigings aan hierdie bepalings en voorwaardes

Ons behou die reg voor om, na ons eie goeddunke, hierdie voorwaardes te eniger tyd te verander of te vervang. As 'n hersiening wesenlik is, sal ons redelik probeer om ten minste 30 dae kennis te gee voordat nuwe bepalings van krag word. Wat 'n wesenlike verandering behels, word bepaal volgens ons eie goeddunke.

As u voortgaan om toegang tot ons diens te verkry of te gebruik nadat hierdie hersienings van krag geword het, stem u in om gebind te wees deur die hersiene bepalings. As u nie die nuwe bepalings, geheel of gedeeltelik, aanvaar nie, moet u asseblief ophou om die webwerf en die diens te gebruik.

Kontak Ons

As u enige vrae het oor hierdie bepalings en voorwaardes, kan u ons kontak: